Uniform Pensioenoverzicht


Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Actieve en arbeidsongeschikte deelnemers

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in een nieuw jasje
Ieder jaar ontvang je een persoonlijk pensioenoverzicht van jouw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO heeft in 2017 een nieuw uiterlijk gekregen. Het is beknopter en sluit beter aan bij het Pensioen 1-2-3. Zo kan je eenvoudiger informatie terugvinden op onze website.

Toelichting op het UPO 2017

Op deze pagina staat extra informatie bij het UPO 2017. Heb je andere vragen over jouw pensioen? Kijk dan verder op deze website.

 

Algemene informatie

Uw persoonlijke gegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact met uw HR-afdeling of met ons op. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2017 bij ons bekend waren.

Uw partner
Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2017, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2017, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Uw pensioengegevens
Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of over de pensioenregeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3

Waarom zie ik een recente wijziging niet op het UPO staan?
Het UPO geeft de stand weer per 1 januari van dat jaar. Wijziging na deze datum zijn nog niet verwerkt en ziet u ook niet terug op het UPO.

Waarom staat het bereikbaar pensioen niet meer op het Uniform Pensioenoverzicht?
Hoeveel pensioen u op uw pensioendatum gaat ontvangen staat niet vast. Dit is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld de financiële positie van het fonds, de afspraken die de vakbonden en de werkgever maken maar ook persoonlijke keuzes. Besluit u bijvoorbeeld minder te gaan werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op.

Daarom vermelden wij het bereikbaar pensioen niet meer op het UPO. Het bereikbaar pensioen kunt u terugvinden in www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?
Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttime percentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast is een echtscheiding met verdeling van pensioen van invloed op de hoogte van het pensioen. Of heeft een van de twee een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) over laten dragen naar het Pensioenfonds AFM.

 

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Wat hebt u aan pensioen opgebouwd?
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u per 1 januari 2017 hebt opgebouwd. Stel dat uw dienstverband was beëindigd op 1 januari 2017, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Op grond van het reglement gaat uw pensioen in op de dag waarop u de voor u van toepassing zijnde AOW-leeftijd bereikt, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. In dat geval gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 67 jaar wordt.

De genoemde jaarbedragen zijn bruto.

Waar zie ik mijn pensioen uit mijn eerdere dienstverband?
Het UPO geeft alleen uw pensioen weer dat u in uw huidige dienstverband heeft opgebouwd. Heeft u ook nog bij een andere werkgever of eerder bij de AFM gewerkt? Dan vindt u dat pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Kan uw jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd worden?
Ja, dat is mogelijk. Als de kostprijs van pensioen duurder is dan de premie die dat jaar wordt betaald, dan kan de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd worden. De kostprijs hangt onder meer af van de rentestand: hoe lager die is, hoe hoger de kostprijs. In 2016 was de kostprijs lager dan de betaalde premie. In 2017 was de kostprijs hoger dan de betaalde premie. Bij dezelfde omstandigheden als in 2017 is de kans groot dat de jaarlijkse pensioenopbouw binnen enkele jaren verlaagd moet worden. 

Hebt u een prepensioenkapitaal opgebouwd?
U hebt mogelijk ook een prepensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal is opgebouwd volgens de regeling prepensioenkapitaal. Bij het bereiken van de prépensioenrichtdatum (60 jaar) krijgt u als deelnemer de keuze om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een direct ingaande prépensioenuitkering (van 60 – 62 jaar) dan wel om het opgebouwde kapitaal om te zetten in LOP 67 (met eventueel bijbehorend prépensioen).

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?
Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen.

 

Welk pensioen kunt u verwachten?

Te bereiken pensioen

Op het UPO staat hier geen bedrag vermeld. Voor uw te bereiken pensioen gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

AOW
Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op www.svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?
Na uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen recht op een uitkering, ook als u niet meer in dienst bent bij AFM wanneer u overlijdt. In het Pensioen 1-2-3 staat meer informatie hierover.

Opbouw van uw pensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid biedt uw pensioenregeling de volgende voorziening.

  • U blijft over het deel dat u arbeidsongeschikt bent pensioen opbouwen. U hoeft hiervoor dan geen premie meer te betalen.
  • Uw mate van arbeidsongeschiktheid –bepaalt hoeveel pensioen  u blijft opbouwen.
  • Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt, verandert ook de pensioenopbouw en de uitkeringen bij overlijden.

In het Pensioen 1-2-3  staat meer informatie hierover.

 

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het pensioenfonds. De financiële situatie blijkt onder meer uit de (beleids)dekkingsgraad. Omdat deze te laag is, heeft het pensioenfonds een herstelplan moeten indienen bij DNB.

Verhoging pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij AFM. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Per 1 januari 2017 zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Naar verwachting kunnen de pensioenen de komende jaren nog niet geïndexeerd worden.

Verlaging pensioen
Het verlagen (korten) van pensioen is op dit moment niet aan de orde bij Stichting Pensioenfonds AFM. Bij dezelfde omstandigheden als in 2017 is de kans echter groot dat de al opgebouwde pensioenen binnen enkele jaren verlaagd moeten worden. In het verleden is het (opgebouwde) pensioen verlaagd, namelijk op 1 januari 2014 met 0,792%. U hebt hier eerder bericht over ontvangen. Met deze verlaging hebben wij in het UPO rekening gehouden.

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw (eventuele) huidige inkomen vergelijken en samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.

 

Keuzemogelijkheden

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf.

 

Hebt u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven?

Lees dan verder op de website of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 020 426 63 70 of via pensioenservice@pensioenfondsAFM.nl. U kunt ook een persoonlijke afspraak maken, bijvoorbeeld als uw pensioendatum dichterbij komt en u hulp nodig hebt bij uw keuzes.

 

Wat is een factor A?

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan.

Waar heb ik de factor A voor nodig?
De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2017. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Disclaimer
Het Uniform Pensioenoverzicht en deze toelichting zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement hier downloaden.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld

Hebt u een vraag?

Meer weten

Hoe zit het met de overdracht?

Lees meer